Välkommen till Svensk beläggningsförening! En nystartad förening med medlemmar från hela värdekedjan inom asfalt och beläggningsbranschen. Branschföreningar fyller en viktig funktion i samhället och är ett stöd för företag. Kompetensfrågor, klimat-/miljöfrågor inom hållbar utveckling, resursbesparing genom återanvändning samt inte minst digitalisering leder till nya och förändrade utmaningar för asfaltbranschen. Dagens och framtidens utmaningar hanteras bäst genom samverkan mellan branschens alla aktörer och då fyller den här föreningen en viktig funktion.

Många av oss i branschen har saknat en gemensam plats där vi kan diskutera och driva branschgemensamma frågor. För att starta föreningen, bildades en interimsstyrelse bestående av representanter från beställare, entreprenörer, leverantör, konsulter och forskningsinstitut. Interimsstyrelsen har bland annat arbetat med stadgar, föreningens upplägg, grov planering av verksamheten, logotyp och profilprogram, etisk policy, uppförandekod och inte minst bestämt ett namn för föreningen!

När det här skrivs är det snart dags för första föreningsstämman, där en ordinarie styrelse får mandat att driva föreningen framåt. En ordförande ska väljas och flera andra beslut ska fattas. Interimsstyrelsen ser att det finns många aktiviteter som vi gärna vill komma igång med, bland annat att kunna ordna intressanta seminarier framöver.

Jag hoppas att du blir intresserad av att engagera dig i föreningen och delta på de aktiviteter som ordnas. Tillsammans utvecklar vi vår bransch till att vara en bransch att trivas i! Än en gång – välkomna!

Mats Wendel, ordförande Svensk Beläggningsförening